This is an old revision of the document!


PhD

  • Jaishree Mayank
  • Nilotpal Chakraborty
  • Neeraj Kumar
  • Pranay Kumar Saha

M.Tech

  • Nikhil Jaiswal

B.Tech

  • Gagan Kumar
  • Abhishek Jaiswal
  • Rapeti Subhang

M.Tech

  • Abhishek Singh
  • Jayant Vyas

B.Tech

2015 Chandra Mohan P R Gaurav Suman Rajesh Shedlokar Sachin Kumar
2016 Kumar Saurav Sinha Potdar Rushikesh Ravindra Rohan Gupta Sachin Jangir Ashutosh Agarwal
2017 Don Dennis Kurien